Bước 1 : Tại giao diện chính >> Chọn mục Dịch Vụ Tài Khoản
Bước 1 : Tại giao diện chính >> Chọn mục Dịch Vụ Tài Khoản
Bước 2 : chọn Thông tin tài khoản
Bước 2 : chọn Thông tin tài khoản
Bước 3 : Chọn Tài khoản thanh toán >> Tiền gửi thanh toán - Cá nhân
Bước 3 : Chọn Tài khoản thanh toán >> Tiền gửi thanh toán - Cá nhân
Bước 4 : Chọn giao dịch cần kiểm tra
Bước 4 : Chọn giao dịch cần kiểm tra
Bước 5 : Lấy hóa đơn chi tiết đầy đủ
Bước 5 : Lấy hóa đơn chi tiết đầy đủ