Bước 1 : Trong giao diện Google Web Chọn 3 chấm Góc Phải
Bước 1 : Trong giao diện Google Web Chọn 3 chấm Góc Phải
Bước 2 : Chọn Xóa Dữ Liệu Web
Bước 2 : Chọn Xóa Dữ Liệu Web
Bước 3 : Tiếp Tục Bấm Xóa Dữ Liệu Của Web
Bước 3 : Tiếp Tục Bấm Xóa Dữ Liệu Của Web
Bước 4 : Vào Mũi Tên Tải Xuống Chọn " Từ Trước Đến Nay "
Bước 4 : Vào Mũi Tên Tải Xuống Chọn " Từ Trước Đến Nay "
Bước 5 : Chọn Xóa Dữ Liệu
Bước 5 : Chọn Xóa Dữ Liệu