Bước 1 : Vào Cài Đặt
Bước 1 : Vào Cài Đặt
Bước  2 : Kéo Xuống Chọn Safai
Bước 2 : Kéo Xuống Chọn Safai
Bước 3 : Chọn Xóa Lịch Sử Và Dữ Liệu Trang Web
Bước 3 : Chọn Xóa Lịch Sử Và Dữ Liệu Trang Web
Bước 4 : Tiếp Tục Bấm Xóa lịch Sử Và Dữ Liệu
Bước 4 : Tiếp Tục Bấm Xóa lịch Sử Và Dữ Liệu
Bước 5 : Đóng Các Tap
Bước 5 : Đóng Các Tap