Bước 1 : Sau khi đăng ký tài khoản thành công >> Vào mục Tài Khoản
Bước 1 : Sau khi đăng ký tài khoản thành công >> Vào mục Tài Khoản
Bước 2 : Chọn Cài Đặt
Bước 2 : Chọn Cài Đặt
Bước 3 : Chọn Gửi Mã vào Số Điện Thoại đã đăng ký
Bước 3 : Chọn Gửi Mã vào Số Điện Thoại đã đăng ký
Bước 4 : Bấm vào gửi tin nhắn và sau đó NHẬP MÃ XÁC MINH hệ thống gửi vào Số Điện Thoại đã đăng ký
Bước 4 : Bấm vào gửi tin nhắn và sau đó NHẬP MÃ XÁC MINH hệ thống gửi vào Số Điện Thoại đã đăng ký
Bước 5 : Tại mục khuyến mãi chọn khuyến mãi FR58
Bước 5 : Tại mục khuyến mãi chọn khuyến mãi FR58
Bước 6 : Bấm Đăng Ký Ngay
Bước 6 : Bấm Đăng Ký Ngay