Bước 1: Truy cập trang chủ = > ĐĂNG NHẬP
Bước 1: Truy cập trang chủ = > ĐĂNG NHẬP
Bước 2: Chọn Quên Mật Khẩu  => Chọn SMS
Bước 2: Chọn Quên Mật Khẩu => Chọn SMS
Bước 3: Điền Tên Đăng Nhập và Số Điện Thoại => Nhận Mã Xác Minh
Bước 3: Điền Tên Đăng Nhập và Số Điện Thoại => Nhận Mã Xác Minh